Regulamin konkursu “Tough to get through”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Tough to get through”
2. Organizatorem Konkursu jest “Eloquent” Szkoła Języków Obcych, Hubert Sarbiński
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://hubertenglish.blog i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/hubertenglish.blog w dniach 24 kwietnia – 27 kwietnia 2019 roku (do godziny 24:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
Trzy kubki z nadrukiem logo bloga “Hubert English”, po jednym dla każdego z laureatów.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu prześlą na adres hubert@hubertenglish.blog nagranie głosowe, na którym możliwie najbardziej poprawnie odczytają hasło konkursowe.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty email w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres hubert@hubertenglish.blog w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy “Eloquent” na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę “Eloquent”.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez uczestnika swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail.                                                                                                2.Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://hubertenglish.blog