7 phrasal verbs with “carry”

 

1. CARRY OUT – przeprowadzać

Three experienced doctors carried out the operation. (Operację przeprowadziło trzech doświadczonych lekarzy.)

 

2. CARRY ON – kontynuować, robić coś dalej

Shall I carry on explaining the theory? (Czy mam dalej objaśniać teorię?)

 

3. GET CARRIED AWAY – dać się ponieść emocjom, stracić panowanie

It’s a good start but let’s not get carried away. (To dobry start, ale nie dajmy się ponieść emocjom.)

 

4. CARRY FORWARD – posunąć do przodu

The boss has decided to carry the project forward. (Szef postanowił posunąć projekt do przodu.)

 

5. CARRY OFF – poradzić sobie / zdobyć

I was a bit stressed before my talk but I carried it off quite well. (Trochę się stresowałem przed przemówieniem, ale poradziłem sobie całkiem nieźle.)

Jill carried off the main prize in the competition. (Jill zdobyła główną nagrodę w konkursie.)

 

6. CARRY OVER – przenosić się, rzutować na

His problems at work carry over his personal life. (Jego problemy w pracy przenoszą się na jego życie osobiste.)

 

7. CARRY THROUGH – zrealizować, doprowadzić do końca (mimo trudności)

Despite all the obstacles at the beginning of the project, they managed to carry it through.