10 words/phrases related to reading

 

1. BE ENGROSSED IN READING – być pochłoniętym czytaniem

She was so engrossed in reading she didn’t hear the doorbell. (Ona była tak pochłonięta czytaniem, że nie słyszała dzwonka do drzwi.)

 

2. LEAF/FLICK THROUGH – przekartkować

I didn’t have time to read that book. I only leafed through it. (Nie miałem czasu przeczytać tej książki. Przekartkowałem ją tylko.)

 

3. BOOKWORM  – mól książkowy

Peggy is a real bookworm. She reads ten books a month. (Peggy to prawdziwy mól książkowy. Czyta dziesięć książek na miesiąc.)

 

4. PEN – napisać

That novel was penned by Julio Cortazar. (Ta powieść została napisana przez Julio Cortazara.)

 

5. GHOSTWRITE – napisać za kogoś

The book was ghostwritten for him by a famous author. (Ta książka była napisana za niego przez znanego pisarza.)

 

6. DEVOUR A BOOK – pochłaniać książkę

His novel was so good I devoured it in one evening. (Jego powieść była tak dobra, że pochłonąłem ją w jeden wieczór.)

 

7. LOOK SOMETHING UP – wyszukać, sprawdzić coś

If you don’t know an English word, you can look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz angielskiego słowa, możesz je sprawdzić w słowniku.)

 

8. NOVELLA – nowela

She wrote serveral novels and more than fifty novellas. (Ona napisała kilka powieści i ponad 50 nowel.)

 

9. REVIEW – recenzja

Mike was not very happy about what he read in the review of his book. (Mike nie był zbyt zadowolony z tego, co przeczytał w recenzji swojej książki.)

 

10. TEXTBOOK – podręcznik

During my school years textbooks were very different from today. (W moich szkolnych latach podręczniki były zupełnie inne niż dziś.)